Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven via de Parro-app. U kunt ook even bellen tussen 8.15 .30 en 8.30 uur. Als uw kind verlof nodig heeft voor familie aangelegenheden, kunt u dat mondeling of schriftelijk op school kenbaar maken. Hiervoor wordt dan een formulier ingevuld.

Wilt u de afspraak voor een bezoek aan de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten de schooltijden plannen?

Voor extra vakantie wordt geen verlof verleend. De nieuwe leerplichtwet staat dat niet toe. Voor uitzonderingen kunt u contact opnemen met de directeur. In veel gevallen zal er, minstens twee maanden vooraf, een formulier ingevuld moeten worden.

Klaar voor de 21e eeuw!