Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te communiceren.

Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind(eren). Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed behandeld neem dan contact op met de directie. In overleg met de betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.

Mocht dit overleg onvoldoende succes hebben dan verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding  of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor aangesteld Jose Stroop (vertrouwenspersoon).

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht zelf gaat behandelen. Zij zal u de weg wijzen naar een vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een onafhankelijke wijze uit! De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” is op school ter inzage aanwezig.

Klaar voor de 21e eeuw!