Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via dit inspraakorgaan kan een school invloed uitoefenen op eventuele besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting. De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld, waarbij de MR kandidaten voorstelt en tegenkandidaten zich bij een verkiezingscommissie kunnen aanmelden.

De teamleden worden vanuit het team gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het ‘reglement Medezeggenschapsraad’.

Bezetting schooljaar 2020-2021

Voorzitter: Marc Prins (ouder)

Secretaris: José Stroop – de Graaf (leerkracht)

Leden: Marsha Jonker (ouder) en Francisca Hummel (leerkracht)
e-mailadres: mr.obsderegenboog@aves.nl

Klaar voor de 21e eeuw!