Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. Sinds 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.

Informatiebeveiliging en Privacy

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen op sociale media te verspreiden. Dit geldt ook voor leerkrachten en medewerkers van de school. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media (website, facebook), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind. Hiervoor wordt dan ook jaarlijks aan ouders om toestemming gevraagd.

  • Op onze school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:
    Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling
  • Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studieresultaten
  • Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs
  • Gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling. Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens
  • Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers

Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheid criterium uit de AVG. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie.

Bovenstaand tekst verwijst naar de communicatie tussen ParnasSys, ons leerling administratie systeem en de school. Ook met bijvoorbeeld Basispoort en uitgeverijen vindt uitwisseling van gegevens plaats om het onderwijsleerproces te bevorderen. Deze software wordt door de Rolfgroep beheerd waarvoor dezelfde regels gelden, welke via een gebruikersovereenkomst digitaal is ondertekend door de bovenschools ict’er van Aves. Op de website van Aves kunt u hier aanvullende informatie over vinden.

Klaar voor de 21e eeuw!