Hoogbegaafdheid

We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een kind (hoog)begaafd is wordt zijn leerstof hier op aangepast. Het kind krijgt verrijkings- en verdiepingsstof voor rekenen, taal en lezen. Dit wordt op een gestructureerde wijze aangeboden. De leerkracht stelt een leerlijn op die met de leerling wordt vastgelegd en besproken. We werken ook met digitaal leermateriaal: Acadin. Acadin biedt ruimte om de talenten van (zeer) intelligente en (hoog)begaafde leerlingen verder te ontwikkelen.